Van den Assem Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van den Assem Advocatuur

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die tot stand komen tussen Van den Assem Advocatuur en derden en alle werkzaamheden die Van den Assem Advocatuur in opdracht van derden verricht. Van den Assem Advocatuur is een handelsnaam van Mr. F.A. van den Assem Praktijk B.V.

Artikel 2

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van den Assem Advocatuur, ook  indien het de wens of de bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een individuele persoon werkzaam bij Van den Assem Advocatuur wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3

Van den Assem Advocatuur neemt bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en/of het inschakelen van derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Kosten in verband met de inschakeling van derden worden doorbelast aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Van den Assem Advocatuur voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Van den Assem Advocatuur bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4

Indien de uitvoering van een opdracht door Van den Assem Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van den Assem Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Van den Assem Advocatuur komt. Indien geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van Euro 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro).

Artikel 5

Het honorarium wordt in rekening gebracht gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden, eventuele verschotten, en omzetbelasting. Indien in verband met de zaaksbehandeling werkzaamheden van beduidende omvang moeten worden verricht is Van den Assem Advocatuur gerechtigd om voorafgaand aan het verrichten van die werkzaamheden een passende voorschotbetaling te vragen. De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in eenheden van 6 minuten. Van den Assem Advocatuur declareert haar werkzaamheden in beginsel maandelijks. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na datum van de declaratie. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% van het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is. Van den Assem Advocatuur is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Van den Assem Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 6

Van den Assem Advocatuur is gerechtigd om telkens per 1 januari haar tarieven opnieuw vast te stellen. Van den Assem Advocatuur zal de opdrachtgever hierover tijdig voorafgaand informeren.

Artikel 7

Op grond van de huidige Wet Bescherming Persoonsregistraties is beroepsmatig gebruik van gegevens van de cliënt zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van de cliënt gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Ook zal in het kader van externe toetsing (audit) van deze processen door de auditor een aantal, slechts formele, gegevens van ook uw zaak bekeken kunnen worden. Dit uiteraard onder strikte geheimhouding zoals door ten opzichte van u verschuldigd en gegarandeerd. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Van den Assem Advocatuur in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 8

Van den Assem Advocatuur hecht grote waarde aan de tevredenheid van de cliënten en zal zich inspannen om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie zullen eventuele klachten worden behandeld volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. De klachtenregeling wordt u op verzoek toegezonden. In overleg met de cliënt wordt dan geprobeerd zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.

Artikel 9

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van den Assem Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van den Assem Advocatuur voortvloeien, worden ter beslechting uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet binnen 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Op de bedingen in deze algemene voorwaarden kan niet alleen een beroep worden gedaan door Van den Assem Advocatuur, maar ook door alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Van den Assem Advocatuur zijn of waren verbonden als ook derden, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Van den Assem Advocatuur zijn of waren ingeschakeld.