bouwteamovereenkomst

Bouwteam overeenkomst Duurzaam Gebouwd

Leestijd: 6 minuten Model bouwteam overeenkomst. UAV 2012. UAV-GC 2005. Op 15 mei 2020 is onder auspiciën van Duurzaam Gebouwd een model bouwteamovereenkomst gepubliceerd: Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. Hierna volgen enkele kritische kanttekeningen en indrukken aan de hand van eerste lezing het model. Het onderstaande is dus geen volledige beschouwing.

Aanbesteding parkeerautomaten

Aanbesteding parkeerautomaten – exclusiviteit dealerschap

Leestijd: 3 minuten Gemeente Schiedam in de fout bij aanbesteding van parkeerautomaten (exclusief dealerschap). Houding gemeente wordt “onwelwillend” genoemd. De rechtbank Rotterdam heeft in deze zaak op 10 maart 2013 in kort geding vonnis gewezen en de zaak heeft voor de gemeente Schiedam een onfortuinlijke afloop.

Gids Proportionaliteit 2020: vergoeding inschrijvingskosten

Leestijd: 4 minuten De wijziging van de Gids Proportionaliteit van (juli2019/januari 2020) ziet op de vergoeding van inschrijvingskosten (tenderkosten) bij aanbestedingen. Op 3 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de wijziging van de Gids Proportionaliteit aan de Tweede Kamer toegezonden . De […]

Gids Proportionaliteit tenderkostenvergoeding

Tenderkostenvergoeding verplicht bij ontwerpwerkzaamheden

Leestijd: 10 minuten Tenderkostenvergoeding. Ontwerp. Gids Proportionaliteit. Klacht tegen Gelderse gemeente gegrond. De klager heeft het derde klachtonderdeel en sympathie in deze zaak op zijn conto geschreven. Het advies is zeer lezenswaardig. Deze kwestie gaat over een aanbesteding uit 2018 waarin discussie was over een tenderkostenvergoeding die in de aanbestedingsleidraad was uitgesloten. Aan de orde was een nationale […]

beeindiging bouwteamovereenkomst

Beeindiging bouwteamovereenkomst | Opdrachtgever aansprakelijk

Leestijd: 7 minuten Beëindiging bouwteamovereenkomst leidt tot aansprakelijkheid opdrachtgever. Overschrijding taakstellend budget. Opdrachtgever verwijt aannemer tekortschieten maar is door de onterechte ontbinding van de bouwteamovereenkomst zelf aansprakelijk voor schade, bestaande uit onderdekking algemene kosten en winstderving.

Handreiking Inschrijvingskosten

Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

Leestijd: 2 minuten De Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten van het Rijksvastgoedbedrijf is gepubliceerd op 14 februari 2020. De Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten (tenderkosten) bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten binnen aanbestedingsprocedures van het RVB.

Aanbesteding en beroepsfout

Aanbesteding, wel of geen beroepsfout (milieudelict)?

Leestijd: 2 minuten De verdenking van een milieudelict is geen beroepsfout. In deze zaak van de Rechtbank Gelderland van 12 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1499,  stond ter discussie de aanbesteding van het transport van zuiveringsslib. Het gaat in deze zaak onder meer over de vraag of één van de inschrijvers van deelneming zou moeten worden uitgesloten wegens een milieudelict (uitsluiting […]

Referenties samenvoegen deelopdrachten

Referenties | Samenvoegen deelopdrachten toegestaan

Leestijd: 4 minuten Aanbesteding boomonderhoud. Referenties. Kerncompetenties. Onderzoeksplicht referentieprojecten. Raamovereenkomst. Deelopdracht. In deze zaak wordt een vraag behandeld die juridisch overzichtelijk is. Eén van de inschrijvers heeft bij inschrijving verklaard dat hij voldoet aan de eisen van technische en beroepsbekwaamheid en ter ondersteuning van deze verklaring referentieprojecten aangevoerd. Deze eisen – met een mooi woord “kerncompetenties” genoemd – […]

Gids proportionaliteit overzicht

Gids Proportionaliteit 2020: voorschriften

Leestijd: 4 minuten In onderstaand overzicht zijn de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit op overzichtelijke wijze samengevat:

Onbeperkte aansprakelijkheid

Gids Proportionaliteit: onbeperkte aansprakelijkheid II (advies 335)

Leestijd: 8 minuten Deze zaak gaat over de Gids Proportionaliteit en de vraag of een onbeperkte aansprakelijkheid disproportioneel is. Naar aanleiding van een klacht heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts op 29 november 2016, advies 355 gepubliceerd. Aan de orde was de aanbesteding van een ICT-opdracht. Voorwerp van de opdracht was de levering en het meerjarig onderhoud van storage- […]