Selecteer een pagina

Profiel

Frank van den Assem is sinds 2003 als advocaat gevestigd in Nijmegen en heeft een landelijke advies- en procespraktijk. Frank heeft zich gespecialiseerd op specifieke rechtsgebieden zoals het  bouwrecht, ict-recht, aanbestedings- en mededingingsrecht. In de periode van 1996 t/m 2003 is Frank als bedrijfsjurist werkzaam geweest bij een Nederlands bouwbedrijf. In de periode vanaf 2003 heeft Frank bedrijven en (semi-) overheidsinstellingen geadviseerd bij aanbestedingen en realisatie en exploitatie bouwprojecten van klein tot groot.

Buiten de specifieke vakkennis in de rechtsgeleerdheid heeft Frank een bovengemiddelde affiniteit met cijfers en ict. Begrippen zoals netto-contante waarde, “ip-ranges en subnetten” en virtualisatie van servers, switches en netwerken zijn bekend. Daarnaast beschikt Frank over een gezonde no-nonsense mentaliteit en weet hij op creatieve wijze gebruik te maken van het recht om risico’s voor zijn cliënten te signaleren en te beperken.

Voorkeursgebied

Binnen het bouwrecht gaat de voorkeur uit naar de civielrechtelijke kant. Kennis en ervaring is beschikbaar over de UAV, de UAV-GC en de verschillende varianten die daarvan in omloop zijn. Ook met contractprincipes als Systeemgerichte Contract Beheersing, Asset Management en Prestatie Gericht Onderhoud is concrete praktijkervaring opgedaan.

Visie

Contracten en projecten worden soms belast met risico’s die op het verkeerde niveau worden gealloceerd. Lokale overheden worden belast met projecten en verantwoordelijkheden die van nationaal belang zijn. Aannemingsbedrijven krijgen soms risico’s toebedeeld die inherent zijn aan het opdrachtgeverschap maar die de opdrachtgever wegens gebrekkige voorbereiding probeert weg te contracteren. Het gevolg is dat projecten en contracten abstracter worden en de daarmee gemoeide verplichtingen over en weer diffuus. Het gaat ook vaak om risico’s die projectontwikkelaars en banken zorgvuldig vermijden en die voor een aannemingsbedrijf in het kader van een aanbesteding niet altijd te doorgronden zijn. Sommige  aannemingsbedrijven op hun beurt willen risico’s alloceren bij toeleveranciers terwijl deze toeleveranciers op de bouw en ontwikkeling van een project nauwelijks of slechts een beperkte invloed hebben. Indien er vervolgens in de uitvoeringsfase problemen ontstaan wordt er over en weer teruggevallen op irreele claims en gedreigd met disproportionele (emvi-) boetes.

Anderzijds zijn er in de markt innovaties en bouwteamcontracten waarvoor een sluitende businesscase gemaakt kan worden en die voor ondernemingen wel degelijk kansen bieden. De kunst is om deze realistische projecten en contracten te identificeren, het conceptuele contractmodel te vertalen in realistische calculaties en een sluitende businesscase, en gedurende de uitvoering de contractuele risico’s en het administratieve proces te bewaken. Het belang van een realistische contractmodellen en risicoallocaties, is niet alleen een opdrachtnemers-, maar ook een opdrachtgeversbelang.

Dienstverlening

Het streven is om betaalbaar en gespecialiseerd advies te kunnen bieden op basis van duurzame cliëntrelaties binnen een beperkte clientenpool. De kwaliteit van dienstverlening en de daarmee gemoeide kosten moeten ook op lange termijn houdbaar kunnen zijn, dat geldt ook in tijden waarin de kosten en de risico’s van deskundigen, mediation en gerechtelijke en arbitrageprocedures verder lijken toe te nemen. Dienstverlening vindt plaats op basis van een gedifferentieerde tariefstructuur. Deze differentiatie komt erop neer dat er voor bepaalde werkzaamheden zoals het maken van een quick-scan van bestekken een lager uurtarief wordt gehanteerd dan bij het voeren van gerechtelijke of arbitrageprocedures. Ook voor vragen met een relatief beperkte scope kan tegen een gereduceerd tarief worden gewerkt. De achterliggende gedachte is dat een alternatief wordt geboden voor dienstverlening door brancheorganisaties en stichtingen die aan rechtsbijstandverzekeraars gelieerd zijn.

Projectondersteuning en contractmanagement

Voor bedrijven of instellingen die voor meerdere uren in de week en gedurende een langere periode behoefte hebben aan ondersteuning kan op verzoek een projectvoorstel worden gemaakt met een passend tarief en concrete afspraken over beschikbaarheid en bereikbaarheid. Deze ‘projectgerelateerde’ werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht waarbij de beroepsregels voor advocaten van toepassing zijn. Nadere informatie is beschikbaar.