Selecteer een pagina

Aanbesteding parkeerautomaten – exclusiviteit dealerschap

door | 16 mrt 2020

Gemeente Schiedam in de fout bij aanbesteding van parkeerautomaten (exclusief dealerschap). Houding gemeente wordt “onwelwillend” genoemd. De rechtbank Rotterdam heeft in deze zaak op 10 maart 2013 in kort geding vonnis gewezen en de zaak heeft voor de gemeente Schiedam een onfortuinlijke afloop.

Aanbesteding parkeerautomaten: exclusieve distributie

De opdracht heeft betrekking op (1) preventief en correctief onderhoud van parkeerautomaten; (2) ombouw van de betaalterminals en (3) het invoeren van “kentekenparkeren”. De parkeerautomaten van de gemeente Schiedam zijn afkomstig van de leverancier “Flowbird” (voorheen: “Cale”).

Aan deze aanbesteding parkeerautomaten nemen twee gegadigden deel, te weten het bedrijf Scheidt & Bachmann en het bedrijf Taxameter Centrale. Van de beide gegadigden schrijft Scheidt & Bachmann in met de economisch meest voordelige inschrijving. De gemeente heeft aanvankelijk het voornemen kenbaar gemaakt om de opdracht aan Scheidt & Bachmann te gunnen. De andere partij Taxameter Centrale beklaagt zich vervolgens bij de gemeente en stelt dat Scheidt & Bachmann de overeenkomst met de gemeente niet kan nakomen, omdat Scheidt & Bachmann met Flowbird geen distributieovereenkomst (meer) zou hebben. Niet Scheidt & Bachmann maar Taxameter Centrale zou het recht van exclusieve distributie hebben.

Kan Scheidt & Bachmann de overeenkomst nakomen nu zij geen erkend dealer is van Flowbird?

Volgens taxameter Centrale kan Scheidt & Bachmann geen nieuwe producten meer leveren aan de gemeente omdat het distributeurschap van Scheidt & Bachmann voor de parkeerautomaten van Flowbird is geëindigd. Concreet betekent dat volgens Taxameter Centrale dat Scheidt & Bachmann het onderdeel kentekenparkeren niet kan leveren. De gemeente Schiedam vraagt hierover uitleg aan Scheidt & Bachmann, maar diens verklaring biedt voor de gemeente kennelijk onvoldoende zekerheid.  De gemeente trekt vervolgens het eerste gunningsvoornemen ten gunste van Scheidt & Bachmann in, brengt een tweede herzien gunningsvoornemen uit ten gunste van Taxameter Centrale en riskeert daarmee – onder deze omstandigheden hoeft dat geen verbazing te wekken – een kortgedingprocedure.

Mijns inziens terecht doet Scheidt & Bachmann een poging om de gang van zaken bij de kortgedingrechter aan te vechten. Scheidt & Bachmann is immers voor het uitvoeren van de opdracht van onderdelen en diensten van Flowbird afhankelijk en het exclusieve distributeurschap van Taxameter Centrale dreigt de concurrentie tussen beide inschrijvers te beperken, indien de exclusiviteit van Taxameter Centrale de facto het effect heeft van een leveringsweigering jegens Scheidt & Bachmann.

Het handelen van de gemeente Schiedam wordt aangemerkt als “onwelwillend”

De kortgedingrechter overweegt in de eerste plaats dat het standpunt van de gemeente vol moet worden getoetst om dat het op gespannen voet kan staan met het aanbestedingsrechtelijke beginsel dat elk risico van willekeur en favoritisme uitgebannen moet zijn. Vervolgens oordeelt de kortgedingrechter dat de gemeente in het onderhavige geval haar standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Volgens de kortgedingrechter valt niet in te zien om welke redenen of door welke oorzaken Scheidt & Bachmann de overeenkomst met de gemeente niet zou kunnen nakomen. Het standpunt van de gemeente wordt vervolgens nog een keer uitdrukkelijk gekwalificeerd als “onwelwillend” en de slotsom is dat de gemeente Schiedam wordt veroordeeld om het gunningsvoornemen aan Taxameter Centrale in te trekken.

Zie voor de uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:2253.

UAV-GC 2020
Markup versie 2005 / 2020

Download de markup versie van de UAV-GC 2020 (versie tervisielegging 16 februari 2021)

Download
connect via Linkedin RSS (vereist RSS-reader) stel een vraag print dit bericht