Selecteer een pagina

Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

door | 14 feb 2020

De Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten van het Rijksvastgoedbedrijf is gepubliceerd op 14 februari 2020. De Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten (tenderkosten) bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten binnen aanbestedingsprocedures van het RVB. Ook wordt beoogd de bewustwording rondom het onderwerp te vergroten en de afweging van het bieden van een tegemoetkoming te uniformeren. Zie ook het bericht over de herziene Gids Proportionaliteit. De handreiking is gepubliceerd in de vorm van een fact-sheet en beoogt duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder inschrijvers voor vergoeding van de inschrijvingskosten in aanmerking komen.

Uitgangspunten tegemoetkoming inschrijvingskosten

De belangrijkste uitgangspunten van de handreiking zijn samengevat de volgende:

 • Aanzienlijke kosten. Inschrijvers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten wanneer hetonvermijdelijk is dat zij aanzienlijke kosten per inschrijving moeten maken.
 • Toepassingsbereik handreiking. De handreiking is van toepassing op alle opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf, behalve voor DBFMO-contracten.
 • Het RVB vergoedt geen normale acquisitiekosten, zoals calculatioekosten.
 • Geen vergoeding bij reguliere aanbestedingen. Het RVB vergoedt geen procedurekosten voor (meervoudig) onderhandse procedures, (niet-)openbare
  procedures en onderhandelingsprocedures zonder aankondiging met één onderneming, komen in beginsel niet voor vergoeding in
  aanmerking.
 • Geen vergoeding bij laagste prijs.
 • Alleen vergoeding voor geldige inschrijvingen.
 • Geen volledige vergoeding. Er is geen sprake van een volledige vergoeding: de toe te kennen vergoeding is bedoeld om inschrijvers
  tegemoet te komen in de gemaakte inschrijvingskosten.
 • Hoogte tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming in de inschrijvingskosten bedraagt 50% van de door het
  Rijksvastgoedbedrijf geschatte waarde van bepaalde in de handreiking genoemde kosten.
 • Onvoorziene verlenging aanbesteding. Bij een onvoorziene verlenging van een aanbestedingsprocedure, wordt op basis van een
  projectspecifieke afweging besloten om al dan niet een vergoeding toe te kennen.
 • Tussentijds afbreken aanbesteding. In het geval van het voortijdig afbreken van een aanbestedingsprocedure, wordt op basis van
  projectspecifieke afweging besloten om al dan niet een vergoeding toe te kennen.

UAV-GC 2020
Markup versie 2005 / 2020

Download de markup versie van de UAV-GC 2020 (versie tervisielegging 16 februari 2021)

Download
connect via Linkedin RSS (vereist RSS-reader) stel een vraag print dit bericht