Selecteer een pagina

Referenties Samenvoegen deelopdrachten toegestaan

door | 4 feb 2020

Aanbesteding boomonderhoud. Referenties samenvoegen deelopdrachten. Kerncompetenties. Onderzoeksplicht referentieprojecten. Raamovereenkomst. Deelopdracht.

In deze zaak wordt een vraag behandeld die juridisch overzichtelijk is. Eén van de inschrijvers heeft bij inschrijving verklaard dat hij voldoet aan de eisen van technische en beroepsbekwaamheid en ter ondersteuning van deze verklaring referentieprojecten aangevoerd. Deze eisen – met een mooi woord “kerncompetenties” genoemd – hadden betrekking op het snoeien van een groot aantal bomen. Gegadigden konden zich voor mededinging naar de opdracht kwalificeren, indien zij ervaring konden aantonen met het snoeien van 5.500 stuks bomen binnen één en dezelfde opdracht.

Rechtbank Gelderland 4 februari 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:1494

Referentieprojecten

Er was in deze aanbestedingsprocedure een inschrijver die twijfelde aan de ervaringseisen van de inschrijver die het gunningsvoornemen had gekregen. Sterker nog: deze klagende inschrijver meende sterke aanwijzingen te hebben dat de winnende inschrijver niet zou voldoen.

Vertrouwelijkheid

De aanbestedende dienst stelde zich op het standpunt dat zij de inschrijving van de winnende inschrijver zorgvuldig had onderzocht en geverifieerd en dat de winnende inschrijver wel degelijk kwalificeerde. De aanbestedende dienst stelde de resultaten van de beoordeling en de verificatie niet als bewijs te kunnen presenteren aan de teleurgestelde inschrijver, omdat deze informatie als bedrijfsvertrouwelijk zou moeten worden aangemerkt.

Dit leidde tot een kort geding waarin de klagende inschrijver voor de opgave stond om aannemelijk te maken dat de winnende inschrijver niet over de vereiste referenties beschikte.

Onderzoek naar referenties bij gerede twijfel verplicht

De kortgedingrechter bevestigt in dit vonnis de vaste lijn in de rechtspraak over artikel 2:113a Aw 2012 dat een aanbestedende dienst verplicht is om naar referentieprojecten onderzoek te doen wanneer daarover gerede twijfels bestaan (of zo men wil: onder overlegging van bewijsmiddelen worden opgeworpen). Zie daarvoor rechtsoverweging 4.6 van het vonnis:

Verder bepaalt dit artikel dat een aanbestedende dienst in geval van twijfel effectief de juistheid van de door de inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmiddelen controleert. Als uitgangspunt heeft dan ook te gelden dat als een inschrijver aangeeft dat zij op een bepaalde manier aan een gestelde eis kan voldoen, zij dat ook tot op zekere hoogte aannemelijk moet (kunnen) maken. In geval van gerede twijfel daaraan is de aanbestedende dienst gehouden daar nader onderzoek naar te verrichten (in die zin ook: Rb Den Haag, 28 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9823 en Rb Gelderland, 14 juni 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:6248).

Twee deelopdrachten onder een raamovereenkomst: één referentie?

Aan de orde was voorts de vraag op welke wijze de eis 5.500 binnen één opdracht moest worden uitgelegd. De ‘winnende’ inschrijver had aangegeven dat zij aan het criterium 5.500 bomen binnen één jaar, kon voldoen omdat zij in het verleden met een drietal gemeenten een raamovereenkomst had gesloten, en twee van deze gemeenten elk onder deze raamovereenkomst een deelopdracht had verstrekt. Met deze twee deelopdrachten van twee verschillende opdrachtgevers voldeed de winnende inschrijvers naar eigen zeggen aan de eis en dat was in dit geval ook de mening van de aanbestedende dienst. Volgens de klagende inschrijver was hier echter geen sprake van een enkele opdracht en was de referentie dan ook niet geldig.

Uitleg bestek: de normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver

De kortgedingrechte volgt in dit geval de redenering van de winnende inschrijver en de aanbestedende dienst. Het toetsingscriterium is de wijze waarop een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver het bestek mag uitleggen.

De tekst van artikel 4.2.1. van de aanbestedingsleidraad kan voor de normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver echter niet anders worden begrepen dan dat met deelopdrachten in het kader van één raamovereenkomst met één opdrachtgever (de BEL-combinatie) die leiden tot de snoei van meer dan 5.500 bomen in één jaar aan de daarin geformuleerde eis is voldaan.

Conclusie: samenvoegen deelopdrachten toegestaan

Het samenvoegen van twee deelopdrachten voor twee verschillende opdrachtgevers tot een referentie, was in dit geval dus toegestaan.

UAV-GC 2020
Markup versie 2005 / 2020

Download de markup versie van de UAV-GC 2020 (versie tervisielegging 16 februari 2021)

Download
connect via Linkedin RSS (vereist RSS-reader) stel een vraag print dit bericht