Selecteer een pagina
UAV-GC Informatieverstrekking

Herziening UAV-GC 2020 | Ter beschikking stellen van informatie door de opdrachtgever (§ 3)

Op 16 februari 2021 heeft CROW een ontwerptekst van de UAV-GC 2020 ter visie gelegd. Belangrijke onderwerpen die in deze herziening zijn gewijzigd zijn de overdracht van informatie afkomstig van de opdrachtgever. Onderstaande tabel bevat een vergelijking van artikel 3 van de Ontwerp UAV-GC 2020 met de UAV-GC 2005.

Nummering (nieuw)

UAV-gc 2005

UAV-gc 2020 ter visie maart 2021

UAV-gc 2020 definitieve versie (PM)

§ 3-1 sub (a)

3-1 De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt over: (a) alle informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst te realiseren;

3-1 De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt over: (a) de informatie die hij op grond van de Basisovereenkomst na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking moet stellen;

n.t.b.

§ 3-1 sub (b)

(b) overige informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen daarvan na de totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst te realiseren;

n.t.b.

§ 3-1 sub (c)

(b) het in de Vraagspecificatie omschreven terrein en/of het water waarop, waarin en/of waaronder het Werk en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd;

(c) het terrein en/of het water waarop, waarin en/of waaronder het Werk en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd en waarvan de Opdrachtgever voorafgaande aan de Aanbieding een omschrijving aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld;

n.t.b.

§ 3-1 sub (d)

(c) alle goederen waarvan in de Basisovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.

(d) alle goederen waarvan de Opdrachtgever voorafgaande aan de Aanbieding een overzicht aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

n.t.b.

§ 3-2

3-2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie die door hem aan de Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, alsmede voor de goederen die krachtens lid 1 sub c aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

3-2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die hij aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

n.t.b.

§ 3-3

3-3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk indien hij geen dan wel onvolledige informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld en de Opdrachtnemer aantoont dat de tijdens de realisatie van het Werk of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand afwijkt van die welke een zorgvuldig Opdrachtnemer, gegeven de aard, de inhoud en de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst, de aard van het Werk, de aard van het Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval redelijkerwijs had mogen verwachten.

n.t.b.

§ 3-4

3-4 De Opdrachtnemer kan alleen een beroep doen op het bepaalde in lid 2 of lid 3 indien de afwijkingen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.

n.t.b.

§ 3-5

3-3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de totstandkoming van de Overeenkomst eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een Wijziging in de zin van § 14 lid 1.

3-5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de totstandkoming van de Overeenkomst eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een Wijziging in de zin van § 14 lid 1.

n.t.b.

§ 3-6

3-4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem krachtens § 14 lid 1 opgedragen Wijzigingen.

3-6 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem krachtens § 14 lid 1 opgedragen Wijzigingen.

n.t.b.

§ 3-7

3-7 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die krachtens lid 1 sub d door hem aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

n.t.b.

§ 3-8

3-5 Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de Opdrachtnemer is voorgeschreven, is de Opdrachtgever er voor verantwoordelijk, wanneer die goederen als gevolg van eisen in de Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn.

3-8 Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de Opdrachtnemer is voorgeschreven, is de Opdrachtgever er voor verantwoordelijk, wanneer die goederen als gevolg van eisen in de Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn.

n.t.b.

§ 3-9

3-6 Goederen als bedoeld in lid 5, zijn functioneel ongeschikt als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn.

3-9 Goederen als bedoeld in lid 8, zijn functioneel ongeschikt als zij naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn.

n.t.b.

§ 3-10

3-7 Indien de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de Opdrachtnemer voorschrijft en de Opdrachtnemer geen redelijke keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de leverancier daarvan, wordt ook de leverancier geacht te zijn voorgeschreven. De verantwoordelijkheid voor deze goederen wordt in dat geval beoordeeld aan de hand van het bepaalde in § 6 leden 3 tot en met 6, tenzij de Opdrachtgever verantwoordelijk is uit hoofde van lid 5.

3-10 Indien de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de Opdrachtnemer voorschrijft en de Opdrachtnemer geen redelijke keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de leverancier daarvan, wordt ook de leverancier geacht te zijn voorgeschreven. De verantwoordelijkheid voor deze goederen wordt in dat geval beoordeeld aan de hand van het bepaalde in § 6 leden 3 tot en met 6, tenzij de Opdrachtgever verantwoordelijk is uit hoofde van lid 8.

n.t.b.

§ 3-11

3-8 Het in de leden 1 tot en met 7 bepaalde laat de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer uit hoofde van § 4 lid 7 onverlet.

3-11 Het in de leden 1 tot en met 10 bepaalde laat de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer uit hoofde van § 4 lid 10 onverlet.

n.t.b.

§ 3-12

3-9 De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer voldoen hetgeen hem volgens de Overeenkomst toekomt. Het ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag is het saldo, gevormd door de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, verhoogd dan wel verlaagd met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is.

3-12 De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer voldoen hetgeen hem volgens de Overeenkomst toekomt. Het ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag is het saldo, gevormd door de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, verhoogd dan wel verlaagd met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is.

n.t.b.