Selecteer een pagina

Bouwteamovereenkomst 2021 Bouwend Nederland

door | 5 mei 2021

Op maandag 3 mei 2021 heeft Koninklijke Bouwend Nederland de Bouwteamovereenkomst 2021 gepubliceerd. Ten opzichte van het vorige model, dat dateerde uit 1992, heeft het model een aantal wijzigingen ondergaan. Het bouwteammodel geniet recentelijk veel belangstelling. Uit onderstaande tabel , die is gebaseerd op de databestanden van Tenderned, blijkt dat het merendeel van de bouwteamovereenkomsten wordt aanbesteed door middel van de openbare en niet-openbare procedure.

Aanbesteding van een bouwteamovereenkomst
Jaar v publicatie v soort procedure, aantallen en percentages
Jaar v publ. Concurr.ger. dialoog Mededing. m. onderh. Niet-openbaar Onderh. m. bekendm. Onderh. z. bekendm. Openbaar Totaal
2016 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (50.0%) 1 (25.0%) 0 (0.0%) 1 (25.0%) 4 (100.0%)
2017 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (53.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (46.7%) 15 (100.0%)
2018 0 (0.0%) 0 (0.0%) 16 (53.3%) 0 (0.0%) 1 (3.3%) 13 (43.3%) 30 (100.0%)
2019 0 (0.0%) 0 (0.0%) 30 (57.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 22 (42.3%) 52 (100.0%)
2020 2 (2.6%) 1 (1.3%) 57 (74.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 17 (22.1%) 77 (100.0%)
Bouwteamovereenkomst, aankondiging van gegunde opdracht periode 2016- 2020, werken, leveringen en diensten
Bron: data Tenderned 2016 – 2020, data bewerkt, VDA Advocatuur 2021

Bovendien blijkt uit de databestanden van Tenderned dat er de afgelopen jaren ook meer bouwteamovereenkomsten worden aanbesteed en gegund door middel van een leverings- of dienstenovereenkomst (al lijkt het aandeel daarvan op het totaal aantal bouwteamaanbestedingen beperkt).

Aanbesteding van een bouwteamovereenkomst
Type opdracht v. jaar van gunning
Type Opdracht 2016 2017 2018 2019 2020
Diensten 0 (0.0%) 1 (6.7%) 4 (13.3%) 3 (5.8%) 12 (15.6%)
Leveringen 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (3.8%) 2 (2.6%)
Werken 4 (100.0%) 14 (93.3%) 26 (86.7%) 47 (90.4%) 63 (81.8%)
Total 4 (100.0%) 15 (100.0%) 30 (100.0%) 52 (100.0%) 77 (100.0%)
Aanbestedingen van bouwteams, gegunde opdrachten periode 2016- 2020, B&U en GWW
Bron: data Tenderned 2016 – 2020, data bewerkt, VDA Advocatuur 2021

Bouwteamovereenkomst Bouwend Nederland: wijzigingen

De volgende artikelen van de Bouwteamovereenkomst 2021 zijn ten opzichte van het voorgaande model uit 1992 gewijzigd:

  • Mate van uitwerking van het ontwerp (artikel 1-1).
  • Taakstellend budget (artikel 1-2).
  • Status van de documenten door opdrachtgever ter beschikking gesteld (artikel 1-4).
  • Wijzigingen in de samenstelling van het bouwteam (artikel 3).
  • Toebedeling werkzaamheden aan partijen (artikel 4).
  • Goedkeuring ontwerpdocumenten (artikel 8).
  • Aansprakelijkheid van de aannemer (artikel 10).
  • Prijsvorming, aanbieding en overleg (artikelen 11 t/m 15).
  • Gebruik van het ontwerp en aansprakelijkheid van de aannemer na beëindiging van de overeenkomst (artikel 19-2).

Model Bouwteamovereenkomst 1992

Ten opzichte van de model bouwteamovereenkomst uit 1992 valt in de eerste plaats op dat de artikelen over prijsvorming en het definitief tot stand komen van aan aannemingsovereenkomst zijn gewijzigd. Uitgangspunt in artikel 18 van het model uit 1992 is dat de opdrachtgever en de aannemer over de gedane prijsaanbieding onderhandelen met het doel om overeenstemming te bereiken over de aanneemsom. Er is dus in het model uit 1992 sprake van vrije prijsonderhandelingen, waarbij naast het beschikbare budget aan opdrachtgeverszijde tevens de mate van marktconformiteit van de aanbieding een rol zal (kunnen) spelen.

Bouwteamovereenkomst 2021: geen vrije prijsonderhandelingen

In de model bouwteamovereenkomst 2021 lijkt het uitgangspunt van vrije prijsonderhandelingen verlaten. Volgens de bouwteamovereenkomst 2021 komt immers een definitieve aannemingsovereenkomst tot stand komt en is van prijsonderhandelingen geen sprake indien de aanbieding van de aannemer past binnen het goedgekeurde ontwerp en het budget van de opdrachtgever (zie artikel 14 lid 1 van de model bouwteamovereenkomst 2021). Het niet-nakomen van deze contractuele spelregels heeft in een andere casus al eens tot aansprakelijkheid van de opdrachtgever geleid.

In de inleidende toelichting op artikel 14 van de model bouwteamovereenkomst 2021 wordt weliswaar benadrukt dat het belangrijk is om een nauwkeurig vastgesteld “taakstellend budget” overeen te komen, maar niet om welke redenen het uitgangspunt van vrije prijsonderhandelingen uit de model bouwteamovereenkomst 1992 is verlaten. Bovendien kan de vraag worden gesteld of een opdrachtnemer die adviseert over een financieel haalbaar, technisch maakbaar en kosten- en risico-efficiënt ontwerp, de opdrachtgever niet zou moeten adviseren over te behalen optimalisaties in het programma van eisen of het (voorlopig) ontwerp. Indien dergelijke optimalisaties op relatief eenvoudige wijze en zonder noemenswaardige risico’s kunnen worden gerealiseerd, dan is het maar zeer de vraag op welke gronden het financiële voordeel van dergelijke optimalisaties op voorhand aan de aannemer moeten worden toebedeeld.

Deze vraag wordt des te meer van belang indien ontwerpkeuzes kunnen leiden tot hogere uitvoeringsrisico’s of indien zich gedurende de uitvoering van de aannemingsovereenkomst anderszins omstandigheden voordoen die leiden tot extra kosten die op grond van de voorwaarden in de overeenkomst voor rekening van de Opdrachtgever komen.

Partnership en profit-sharing

De model bouwteamovereenkomst kent dus geen clausules die rekening houden met een evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtgever over te behalen ontwerpoptimalisaties enerzijds en onvoorziene kostenverhogende omstandigheden anderzijds. Enerzijds lijkt dat een gemiste kans, anderzijds lijkt het voor partijen relatief eenvoudig om in een aanvullende “alliantieclausule” nadere afspraken te maken waarmee alsnog in een evenwichtige “risk- and profit-sharing” kan worden voorzien.

Beperking aansprakelijkheid

Ontwerpende aannemers zullen er voorts op bedacht moeten zijn dat de beperking van de aansprakelijkheid na beëindiging van de overeenkomst (d.i. een contractuele exoneratieclausule) voor een rechter niet onder alle omstandigheden en ten opzichte van een ieder stand zal houden. Een kritische waarschuwing is daarom op zijn plaats.

Het model van de overeenkomst kan worden gedownload via de website van Bouwend Nederland.

UAV-GC 2020
Markup versie 2005 / 2020

Download de markup versie van de UAV-GC 2020 (versie tervisielegging 16 februari 2021)

Download
connect via Linkedin RSS (vereist RSS-reader) stel een vraag print dit bericht